Systém řízení kvality

Společnost má zaveden certifikovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009,
č.3009/231-11/SMJ,
systém enviromentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2005,
č.3009/230-11/EMS
systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008,
č.3009/069-12/BOZP vydaný Výzkumným ústavem pozemních staveb s.r.o.

Politika integrovaného systému managementu

společnosti STATUS stavební a.s.

Platnost od 2. 1. 2012

Vedení společnosti si plně uvědomuje rozhodující význam kvality všech prováděných činností a dále skutečnost, že procesy spojené s realizací zakázek, jsou zatíženy riziky v oblastech environmentu a BOZP. Strategickým záměrem naší společnosti je systémovým přístupem dosáhnout vysoké kvality a spolehlivosti poskytovaných služeb při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Proto byl ve společnosti zaveden integrovaný systém managementu těchto tří oblastí k zajištění neustálého zvyšování kvality poskytovaných služeb a k vyloučení nebo minimalizaci rizik v dopadu na životní prostředí a BOZP. Vedení společnosti formulovalo tyto zásady politiky a zavazuje se k jejich uplatňování v rámci společnosti:

1. Uspokojovat potřeby a očekávání našich zákazníků při současném plnění požadavků právních předpisů a dalších požadavků na kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
2. Uplatňovat a rozvíjet integrovaný systém managementu a zlepšovat jeho efektivnost.
3. Poskytovat služby s ohledem na účinné využívání vod, energií, materiálů a vytváření podmínek pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.
4. Prevencí rizik a znečišťování předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky mohou mít negativní dopad na životní prostředí, bezpečnost a zdraví zaměstnanců.
5. Zvyšovat angažovanost, motivaci, povědomí a odbornou úroveň zaměstnanců se zaměřením na kvalitu poskytovaných služeb, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
6. Vytvářet vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli založené na vzájemné důvěře, korektnosti, vysoké kvalitě poskytovaných služeb, péči o životní prostředí a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb a úroveň ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v souladu s nejnovějšími vědeckotechnickými poznatky, požadavky zákazníků a očekáváními veřejnosti.

Vedení společnosti se zavazuje poskytovat podporu, potřebné zdroje a vytvářet podmínky umožňující plnění vyhlášené Politiky integrovaného systému managementu. Od zaměstnanců vedení společnosti očekává, že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k trvalému plnění zásad vyhlášené Politiky integrovaného systému managementu.

 

STATUS holding a.s., Kunratice, Vídeňská 352/150, 148 00 PRAHA, tel.: 565 532 305, mob.: 776 259 855 Zásady ochrany os. údajů

© 2013 status.cz - 2021 programed by eshopy a internetový marketing - ENSiS